shayda

    محرم راز دل شیدای خود 

                             کس نمی بینم زخاص وعام را

  صبر کن حافظ بسختی روز و شب

                            عا قبت روزی بیابی کام  را

/ 0 نظر / 5 بازدید