هجران

             صبراست مراچاره هحران تو لیکن

                             چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است

/ 0 نظر / 7 بازدید