شیرینی

                                        بنام خدا

 اگرکاری باصبر حل نشود مطما" با بی صبری هم حل نمی شود


                             گر صبر کنی زغوره حلوا سازی

                                                                  سعدی

/ 0 نظر / 10 بازدید