# مدارا

شعر

                                 به نام الله   اسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                                                     با دوستان مروت با دشمنان مدارا                                                                                              حافظ
/ 1 نظر / 11 بازدید