# چاره

هجران

             صبراست مراچاره هحران تو لیکن                              چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است
/ 0 نظر / 9 بازدید